Home

Actueel Nieuws

Samenwerking artsen en notarissen bij medische verklaring wils(on)bekwaamheid

dinsdag 07 februari 2012

Bij het opstellen van akten moeten notarissen overtuigd zijn van de wilsbekwaamheid van degene(n) die de akte willen laten opstellen. Bij twijfel is een geneeskundig oordeel wenselijk. Tot nu toe was dat niet goed geregeld vanwege de vertrouwelijke relatie tussen arts en patiënt. Artsen en notarissen gaan nu samenwerken aan een gezamenlijk protocol ‘Beoordeling wilsbekwaamheid’. Er is inmiddels een pilot aan de gang op basis waarvan het protocol mogelijk nog kan worden verbeterd.

Wie is gerechtigd overhangende takken te verwijderen?

dinsdag 07 februari 2012

Overhangende takken kunnen voor veel overlast en burenruzie zorgen. Kunt u altijd overhangende takken van de boom van uw buren zonder meer verwijderen?

Het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, art. 44, lid 1) zegt hierover het volgende:
“Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heen hangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toe-eigenen.”

Onjuiste informatie over inhoud woning geen onrechtmatige daad

dinsdag 07 februari 2012

Advertenties en brochures over te koop aangeboden woningen bevatten niet altijd gegarandeerde informatie. Indien u van plan bent een woning te kopen, is het zinvol aan de makelaar of verkoper (schriftelijk) kenbaar te maken, dat u speciale wensen heeft ten aanzien van een aan te kopen woning of aan te geven aan welke eisen de woning moet voldoen. U voorkomt daarmee zo veel mogelijk, dat u achteraf voor verrassingen wordt geplaatst.

In, uit of wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

dinsdag 31 januari 2012

Wilt u tijdens uw huwelijk uw huwelijksgoederenregime aanpassen? Bijvoorbeeld van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden of andersom, of veranderingen aanbrengen in de bestaande huwelijkse voorwaarden? De fiscus kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling toe.

Het is weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering

dinsdag 31 januari 2012

Het verenigingsleven gaat weer drukke tijden tegemoet. Op grond van de statuten moeten verenigingen minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) bijeenroepen. Daarin wordt verantwoording afgelegd aan de leden. De leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. Wat moet er eigenlijk aan bod komen? En, wat zijn de bevoegdheden van de ALV?

Verrekenen met ex-echtgenoten?

dinsdag 31 januari 2012

Meerwaardeclausules worden vaak opgenomen in echtscheidingsconvenants en notariële akten van verdeling. De ex-echtgenoten spreken dan met elkaar af, dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen 1 jaar) van de voormalige echtelijke woning, de verkoopopbrengst boven een bepaalde (afgesproken) koopsom, voor de helft toekomt aan beide ex-echtgenoten.

Pagina's

Zoekveld

Thema's