Bouwvergunning nog niet onherroepelijk, toch omzetbelasting verschuldigd!

Printvriendelijke versie

Levering van bouwterreinen door bijvoorbeeld een aannemersbedrijf aan particulieren is belast met omzetbelasting indien het onbebouwde grond betreft en voor de bouw van de daarop te realiseren woning een bouwvergunning is afgegeven. In de door de koper te betalen koop-/aanneemsom is alsdan 19% omzetbelasting begrepen.

Verkoop van bouwterreinen geschiedt meestal vrij op naam, hetgeen betekent dat de notariële kosten van de overdracht, alsmede de over de koopsom te betalen belasting (overdrachtsbelasting of omzetbelasting) geheel voor rekening komen van de verkoper oftewel de aannemer.
Indien het onbebouwde grond betreft waarvoor nog geen bouwvergunning is verleend, is overdrachtsbelasting verschuldigd, welke thans 6% bedraagt. Een verschil derhalve van 13% in het voordeel van de aannemer.

Is er sprake van een verleende bouwvergunning, indien deze nog niet onherroepelijk is ? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich over deze kwestie gebogen en heeft daarbij geoordeeld dat de grond dient te worden aangemerkt als onbebouwde grond, ter zake waarvan een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond.
Dat ten tijde van de levering de bouwvergunning nog niet onherroepelijk was en dus nog zienswijzen kunnen worden ingediend, maakt dit niet anders.
Een bouwvergunning moet worden geacht te zijn verleend op het tijdstip dat zij bekend is gemaakt. De omstandigheid dat de bouwvergunning nog niet onherroepelijk is, doet daaraan geen afbreuk.

Om zeker te zijn van de fiscale gevolgen bij verkoop van onbebouwde grond, doet men er goed aan tijdig de notaris te raadplegen om naderhand niet met nadelige financiële consequenties te worden geconfronteerd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, nr. 10/00277