Executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen

Printvriendelijke versie

In veel statuten of aandeelhoudersovereenkomsten is een instemmingsbepaling opgenomen over voorgenomen overdracht van aandelen. Het is nog maar de vraag of een dergelijke bepaling in geval van executoriale verkoop van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, stand houdt.

Het is geen uitzondering dat twee bestuurders die beiden ook alle aandelen van de onderneming in handen hebben, een geschil met elkaar moeten oplossen. In veel gevallen worden dergelijke geschillen via arbitrageprocedures opgelost. Wat nu als de “winnende” partij conservatoir beslag legt de op aandelen van de “verliezende” partij en de verliezende partij niet wil meewerken aan het vonnis van de arbitragecommissie?
De verliezer loopt dan een gerede kans dat de winnaar de door haar in beslag genomen aandelen zal verkopen. Die kan op zijn beurt een beroep doen om bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten, als daarin is geregeld in welke mate bestuurders in deze situatie bevoegd zijn zelfstandig te handelen dan wel dat een meerderheid van stemmen vereist is.
Als de “verliezende” partij blijft volharden in zijn blokkade, dan zal de rechter daarop ingrijpen en de bepaling buiten werking stellen.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in wat u wel en niet in statuten van uw BV kunt regelen.

Bron: Plas Bossinade