Exacte omschrijving van hetgeen is overeengekomen bepalend

Printvriendelijke versie

Voor de aankoop van een woning door een particulier dient een schriftelijke overeenkomst te worden opgemaakt en getekend. Het komt nog al eens voor dat verkoper en koper besluiten – teneinde kosten te besparen – een model koopakte te downloaden van internet, dit vervolgens geheel op eigen wijze in te vullen, te ondertekenen en vervolgens een notaris verzoeken de eigendomsoverdracht bij notariële akte van levering te bewerkstelligen.

Dat de omschrijving van hetgeen is verkocht van wezenlijk belang kan zijn, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Utrecht van mei 2010. In deze zaak was in de notariële akte de omschrijving opgenomen dat door verkoper aan koper is verkocht: het woonhuis met erf, tuin en overige aanhorigheden, et cetera, kadastraal bekend als gemeente [...], groot 3.68 are.

Op dit kadastrale perceel bevonden zich ook 5 garageboxen. Volgens verklaring van de verkoper waren de 5 garageboxen niet aan koper overgedragen, aangezien zij daarover nooit hadden gesproken. Echter in zowel de koopakte als in de notariële akte van levering werd het gehele kadastrale perceel vermeld. En op dit kadastrale perceel stonden nu juist ook de 5 garageboxen. Hoewel de koper erkende dat nimmer over de verkoop van de garageboxen was gesproken, was hij van mening dat de garageboxen (inmiddels) zijn eigendom waren.

De Rechtbank oordeelde dat de vraag naar de omvang van de geleverde zaak moet worden beantwoord door uitsluitend de in de notariële akte tot levering tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in de akte opgenomen, naar objectieve maatstaven uit te leggen, omschrijving van de over te dragen onroerende zaak.
De bedoeling van partijen was dus niet de verkoop en overdracht van de garageboxen. De verkoper bleef derhalve eigenaar van de garageboxen.

Om de (kostbare) gang naar de rechter te besparen, is het essentieel de juridische consequenties van de inhoud van de koopakte te kunnen overzien.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u advies over het opnemen in de koopakte van een correcte juridische omschrijving van hetgeen partijen zijn overeengekomen.

Bron: NFX 2010/121